Uvođenje eura za frizerske salone
Fotografije: Luka Smuk, Hairstyle News 2022

Donosimo vam informacije za prilagodbu frizerskih salona i drugih uslužnih djelatnosti u procesu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U ovom članku pogledajte video s cijelim predavanjem o uvođenju eura za uslužne djelatnosti koje je održano na ovogodišnjem Hairstyle News festivalu u Opatiji. Za frizere sudionike festivala ovo predavanje su održale predstavnice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH.

A u nastavku članka smo izdvojili nekoliko najučestalijih pitanja s korisnim odgovorima za poduzetnike sa službene stranice www.euro.hr. I na kraju se nalaze informacije s ključnim datumima i korisnim poveznicama oko uvođenja eura u Hrvatskoj.

POSLOVNO PREDAVANJE NA HAIRSTYLE NEWSU 2022 – 14.5.2022.

Salon Business Conference: Prilagodba poslovanja frizerskih salona za uvođenje eura u Hrvatskoj

Cilj predavanja je pružanje svih korisnih informacija o potrebnim aktivnostima i prilagodbama koje vlasnike salona očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom kako bi uz dobru te pravovremenu pripremu utjecaj promjene na njihovo poslovanje bio minimalan.

Saznajte koje vas sve promjene očekuju, kako će zamjena kuna eurima utjecati na knjigovodstveni sustav poslovnog subjekta, sve o potrebi prilagodbe informacijskih sustava za fiskalizaciju računa, uvođenju etičkog kodeksa za neopravdano podizanje cijena, informiranju i osposobljavanju djelatnika u frizerskim salonima, razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u cjenicima, zamjeni novčanica i kovanica, važnim datumima koje morate pratiti, kao i druge korisne informacije kako biste sve napravili na vrijeme.

Predavači: Lucija Sušić i Anda Kostijal, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH


IZDVOJENA UČESTALA PITANJA I ODGOVORI (Izvor: euro.hr)

Kako će se provoditi nadzor dvojnog iskazivanja cijena?

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj predviđa da nadležna tijela nadziru poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena. Svi poslovni subjekti i drugi obveznici bit će nadzirani te će moći biti prijavljeni nadzornim tijelima, a u slučaju utvrđenog nepoštovanja odredbi Zakona koje se odnose na dvojno iskazivanje moći će biti i sankcionirani.

Moći će se kazniti prekršitelje koji nemaju dvojno iskazane cijene ili obvezu ne primjenjuju na način predviđen Zakonom, poštujući pravila za preračunavanje i zaokruživanje, primjenjujući fiksni tečaj konverzije u njegovom punom brojčanom obliku (sa svih šest znamenki).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pozvat će trgovce i druge poslovne subjekte da se priključe inicijativi – Etičkom kodeksu – koji će promicati ispravno preračunavanje bez zaokruživanja na višu cijenu. Poslovni subjekti koji pristupe Etičkom kodeksu obvezuju se da neće zloupotrijebiti postupak uvođenja eura za neopravdano povećanje cijena roba i usluga te će zauzvrat dobiti pravo korištenja vizualne oznake koja će potrošačima signalizirati da provode načela Etičkog kodeksa.

Što se smatra neopravdanim povećanjem cijena?

Samo uvođenje eura nikako ne smije biti niti je opravdan razlog za povećanje cijena robe i usluga. Prema načelu zaštite potrošača proizlazi da potrošač ne smije biti u nepovoljnijem financijskom položaju nego što bi bio da euro nije uveden. Kao i u svim drugim situacijama, i u razdoblju dvojnog iskazivanja nužno je ispravno i točno primijeniti pravila preračunavanja i zaokruživanja, što znači da cijena mora biti ispravno preračunata i navedena, tj. informativni obračun u valuti koja je bila ili koja će biti službena mora ispravno odražavati cijenu koja se naplaćuje potrošaču i ne smije se zaokruživati ni naviše, ali ni naniže.

Omjer iskazanih cijena u kuni i euru mora odgovarati matematičkoj operaciji, odnosno pravilima preračunavanja i zaokruživanja primjenom fiksnog tečaja konverzije u njegovu punom brojčanom iznosu. To konkretno znači da od početka razdoblja obveznoga dvojnog iskazivanja do dana uvođenja eura u svrhu informiranja potrošača, cijena koja se naplaćuje u kuni mora biti preračunata i istaknuta i u euru, uz ispravnu primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

Od dana uvođenja eura do završetka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena koja se naplaćuje u eurima mora biti ispravno preračunata i navedena u kuni, i to s ciljem informiranja potrošača te uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Ključno načelo uvođenja eura jest zaštita potrošača i potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden. Samo uvođenje eura nikako ne smije biti niti je opravdan razlog za povećanje cijena proizvoda!

Što je to Etički kodeks?

Jedan od mehanizama koji će pridonijeti stvaranju sigurnog okružja za potrošače jest pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu. Svrha je Etičkog kodeksa omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. Svaki poslovni subjekt, i u nefinancijskom i u financijskom sektoru, koji posluje u izravnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena. Pristupanje Etičkom kodeksu za poslovne je subjekte besplatno.

Smiju li poslovni subjekti mijenjati cijene tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja?

Poslovnim subjektima nije zabranjeno mijenjati cijene, no uvođenje eura ne smije biti razlog promjene cijene.

Ako dođe do opravdane promjene cijene u kuni u razdoblju od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2022., cijena u kuni mijenja se te se nova utvrđena cijena preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Ako dođe do opravdane promjene cijene u euru nakon 1. siječnja 2023., cijena u euru mijenja se te se nova utvrđena cijena preračunava u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Što će biti s plaćama?

U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i ostalih naknada dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i drugih naknada za kolovoz 2022. iskazati ukupan iznos u kuni i u euru, ako plaću isplaćuje nakon 5. rujna. Obračun i isplata plaće i ostalih naknada tijekom 2022., zaključno s plaćom za studeni, koja se isplaćuje u prosincu 2022., obračunava se u kuni. Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju od 1. siječnja 2023. isplaćuju se u euru.

Kada započinje obveza dvojnog iskazivanja na platnim listama?

Kako će obveza dvojnog iskazivanja, prema planiranome, započeti 5. rujna 2022., ako se plaća za kolovoz 2022. isplaćuje nakon 5. rujna 2022., treba biti dvojno iskazana tako da se ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće iskaže i u kuni i u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ako poslodavac plaću za kolovoz isplaćuje 4. rujna 2022. ili ranije, nije ju dužan dvojno iskazati.

Je li potrebno mijenjati ugovore o radu budući da su u njima navedeni iznosi plaće u kunama?

Prema načelu neprekidnosti ugovora postojeći ugovori s iznosima u kuni i dalje su važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima datumom uvođenja eura kao službene valute smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Iznosi u pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl. koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura moraju biti iskazani u eurima.

Na koga se odnosi obveza dvojnog iskazivanja?

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima. Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno ponude, predujmove, račune i slične dokumente između poslovnih subjekata (B2B), interne račune unutar istoga poslovnog subjekta te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno dostavljati javnim tijelima.

Što podrazumijeva dvojno iskazivanje cijena?

Dvojno iskazivanje cijena bit će ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. Obveza dvojnog iskazivanja cijena bit će na snazi u razdoblju od četiri mjeseca prije uvođenja eura do godinu dana nakon uvođenja eura, preciznije, obveza dvojnog iskazivanja primjenjivat će se od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023., te tijekom tog razdoblja poslovni subjekti i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima moraju iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u eurima i u kunama.

Pritom, cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi, iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi i kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate. Također, na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga treba biti istaknut i fiksni tečaj konverzije.

Dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti i na cjenicima i promotivnim materijalima koje objavljuju na internetskim stranicama i u medijima. Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena kako bi na računima ukupan iznos računa bio iskazan u objema valutama, a na računu će biti potrebno navesti i fiksni tečaj konverzije.

Od kada do kada vrijedi pravilo dvojnog iskazivanja cijena za sve prodajne djelatnosti u privatnom sektoru (trgovine, kafiće, uslužne djelatnosti, obrte…)?

Zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte započinje 5. rujna 2022. Obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023.

Što kada dođe do tečajnih razlika pri preračunavanju cijena iz kune u euro i obratno?

Pri preračunavanju cijena važno je i nužno poštovati sva pravila kako bi se izbjegle potencijalne nepravilnosti te dovođenje potrošača u financijski nepovoljan položaj. Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale:
– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Slijedom navedenog, do razlika u preračunavanju iz kune u euro i obratno može doći isključivo zbog primjene fiksnog tečaja konverzije u njegovu punom iznosu i matematičkih pravila preračunavanja i zaokruživanja. Dakle, opravdana je promjena isključivo zbog provođenja matematičkih operacija. Pri dvojnom iskazivanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti iskazani u drugoj valuti koja nije zakonsko sredstvo plaćanja informativnog su karaktera.

Ovdje imate kalkulator za pomoć kod preračunavanja iznosa HRK -> EUR. Za promjenu izračuna u EUR -> HRK kliknite na crvenu strelicu i unesite željeni iznos u prostor za eure.

Smiju li poslovni subjekti zaokružiti cijenu naniže?

Poslovni subjekti mogu i moći će sniziti cijenu koju naplaćuju potrošaču, tj. nakon preračunavanja iz kune u euro cijenu u euru zaokružiti naniže, međutim zabranjeno je zaokruživanje naviše. To je u suprotnosti s pravilima zaokruživanja i protivno je temeljnim načelima iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH, a osobito načelu zaštite potrošača.

U razdoblju dvojnog iskazivanja novoformirana snižena cijena zaokružena naniže mora biti ispravno preračunata, tj. informativni obračun u valuti koja je bila ili koja će biti službena mora ispravno odražavati cijenu koja se naplaćuje potrošaču i ne smije se zaokruživati ni naviše, ali ni naniže. Omjer iskazanih cijena u kuni i euru mora odgovarati matematičkoj operaciji, odnosno pravilima preračunavanja i zaokruživanja primjenom fiksnog tečaja konverzije u njegovu punom brojčanom iznosu.

Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na računu?

Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu. Model dvojnog iskazivanja iznosa, odnosno način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja se na izbor poslovnom subjektu. Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Prikazuje li se fiksni tečaj konverzije nakon 1. siječnja 2023. obratno?

Tijekom cijelog razdoblja dvojnog iskazivanja (od prvog ponedjeljka u rujnu 2022. do 31. prosinca 2023.) fiksni tečaj konverzije prikazuje se uvijek na isti način, 1 EUR = 7,53450 HRK.

Je li potrebno dvojno iskazati PDV na računu?

PDV na računu nije potrebno dvojno iskazati.

Hoće li se kune na računima u banci automatski zamijeniti u eure?

Na dan uvođenja eura svi iznosi u kuni na depozitnim, štednim i transakcijskim računima kod poslovnih banaka konvertirat će se automatizmom u eure prema službenom fiksnom tečaju konverzije bez ikakvog troška za klijente banaka. Klijenti banaka neće trebati zatvarati postojeće kunske račune i otvarati račune u euru jer će postojeći računi u kuni na dan uvođenja eura postati računi u euru.

Uvođenje eura neće dovesti do nikakvih suštinskih promjena kod deviznih računa u euru. Jedina promjena bit će to što se devizni račun u euru više neće smatrati deviznim računom, nego tekućim računom u domaćoj valuti (s obzirom na to da će euro postati službena valuta u RH). Takav račun moći će se koristiti za transakcije u euru s fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano je da ako prije dana uvođenja eura klijent u istoj banci ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan od tih računa i prenijeti sredstva evidentirana na tom računu na drugi račun u istoj banci.

O navedenim promjenama koje će nastupiti s danom uvođenja eura potrošači će biti pravodobno obaviješteni. Naime, prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, potrošači će od institucija s kojima imaju sklopljen ugovor o kreditu ili ugovor o depozitu najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura dobiti općenitu obavijest o bitnim elementima preračunavanja s najavom predstojećeg preračunavanja te, ako je primjenjivo, obavijest o mogućnosti zatvaranja računa. Također će, najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura, dobiti i individualne obavijesti s detaljnim informacijama o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope na ranije ugovore kredite i depozite.

Kako će se organizirati predopskrba eurima?

Četiri mjeseca prije dana uvođenja eura HNB će početi opskrbljivati poslovne banke novčanicama eura, a kovanim novcem najranije tri mjeseca prije uvođenja eura. Predopskrba banaka gotovim novcem nužna je kako bi banke počevši od dana uvođenja eura mogle građanima i poduzećima pružati uslugu zamjene valute u potrebnom obujmu. Banke će dio poduzeća moći opskrbiti eurima i prije dana uvođenja eura u okviru postupka posredne predopskrbe.

Predopskrba poduzeća gotovim novcem, posebice trgovaca, potrebna je kako bi ih se osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od dana uvođenja eura svojim klijentima vraćaju isključivo eure. Mjesec dana prije službenog prelaska na euro građani će u bankama i u poslovnicama Fine i Hrvatske pošte d.d. moći nabaviti komplete kovanog novca eura i centa.

Težina eurokovanica potrebnih za predopskrbu ove godine te opskrbu sljedeće godine iznosit će oko 3.700 tona (185 šlepera po 20 tona ili težine 88 ZET-ovih novih tramvaja), dok će težina euronovčanica koje ćemo posuditi od neke članice europodručja također za predopskrbu i opskrbu iznositi oko 350 tona.

Hoće li postojati rok za zamjenu gotovine?

Rok za zamjenu novčanica i kovanica kuna za eure neće biti jednak. Mogućnost zamjene novčanica kuna za eure građanima će trajno biti na raspolaganju na blagajni HNB-a, dok će se kovanice kuna i lipa moći mijenjati do isteka tri godine od dana uvođenja eura. Međutim, treba napomenuti da će HNB uslugu zamjene gotovog novca početi pružati tek nakon što to prestanu činiti banke, dakle nakon isteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura.

Gdje će se provoditi zamjena gotovine?

Glavnu ulogu u postupku zamjene valute imat će banke, Fina i Hrvatska pošta d.d. u čijim će se poslovnicama tijekom prvih dvanaest mjeseci od dana uvođenja eura moći bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije provesti zamjena valute. Osim banaka te Fine i Hrvatske pošte d.d., trgovine i ostala poduzeća morat će se pravodobno opskrbiti gotovim novcem eura kako bi od dana uvođenja eura mogli izvršavati gotovinske transakcije u novoj valuti.

Nakon što istekne prvih 12 mjeseci te banke, Fina i Hrvatska pošta d.d. prestanu pružati uslugu zamjene valute, novčanice i kovanice kuna moći će se zamijeniti samo kod HNB-a, i to također bez naknade. HNB će trajno mijenjati novčanice kuna, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od 3 godine od dana uvođenja eura.

Koji su apoeni eurokovanica u optjecaju?

1, 2, 5, 10, 20 i 50 centa te 1 i 2 eura.

Koji su apoeni euronovčanica u optjecaju?

5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura (apoen 500 eura postoji samo kod prve serije eura).

Jesu li u Republici Hrvatskoj u optjecaju samo eurokovanice s hrvatskom nacionalnom stranom?

Ne. Republika Hrvatska izdaje eurokovanice s hrvatskom nacionalnom stranom, ali u optjecaju se u Republici Hrvatskoj mogu naći eurokovanice s nacionalnim stranama svih država europodručja.

Što je prikazano na eurokovanicama s hrvatskom nacionalnom stranom?

Na kovanici od 2 eura prikazana je geografska karta Hrvatske, na kovanici od 1 eura grafički je prikaz životinje kune, na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazan je portret znanstvenika Nikole Tesle, a na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazan je natpis RH na glagoljici.

Postoje li euronovčanice s hrvatskom nacionalnom stranom?

Ne, dizajn euronovčanica identičan je za sve države članice europodručja.


ZNAČAJNI DATUMI U PROCESU UVOĐENJA EURA

  • 5. 9. – 31. 12. 2022. Obavezno iskazivanje dvojnih cijena – prvi i glavni iznos u kunama.
  • 1. 1. – 31. 12. 2023. Obavezno iskazivanje dvojnih cijena – prvi i glavni iznos u eurima.
  • 1. 12. – 31. 12. 2022. Mogućnost nabavke početnog paketa kovanica eura (FINA, Hrvatska pošta, poslovne banke).
  • 27. 12. – 31. 12. 2022. Mogućnost opskrbe gotovim novcem eura u poslovnim bankama.
  • 1. 1. 2023. Uvođenje eura kao nacionalne valute.
  • 1. 1. 2023. – 14. 1. 2023. Razdoblje dvojnog optjecaja – istodobno se koriste kuna i euro kao zakonsko sredstvo plaćanja.
  • 15. 1. 2023. Počinje razdoblje u kojem je platežna valuta isključivo euro.
  • 1. 1. 2023. – 31. 12. 2023. Zamjena gotovog novca kune za euro u poslovnicama poslovnih banaka, FINA-e i Hrvatske pošte.
  • 1. 1. 2024. – 31. 12. 2025. Zamjena kovanica kuna za euro u Hrvatskoj narodnoj banci.
  • Od 1. 1. 2024. Zamjena novčanica kuna za euro u Hrvatskoj narodnoj banci bez vremenskog ograničenja.


KORISNE POVEZNICE ZA POMOĆ U PROCESU UVOĐENJA EURA SALONSKO POSLOVANJE

Ovdje preuzmite KONTROLNI POPIS svih obaveza kako biste lakše pratili sve aktivnosti koje je potrebno provesti uz minimalne utjecaje na vaše poslovanje i uz maksimalnu učinkovitost.

O Etičkom kodeksu

Tekst Etičkog kodeksa

Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom (srpanj 2022.)

Smjernice za prilagodbu frizerskih salona i drugih uslužnih djelatnosti u procesu zamjene hrvatske kune eurom (siječanj, 2022.)

Svidio vam se članak? Podijelite ga s prijateljima!

SVIĐA VAM SE ČLANAK?
PREPORUČITE GA PRIJATELJIMA I KOLEGAMA
PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA ILI E-MAILOM!

PREDHODNI ČLANAK
SLJEDEĆI ČLANAK