Donosimo vam pročišćeni tekst s prvim smjernicama za prilagodbu frizerskih salona i drugih uslužnih djelatnosti u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Na kraju članka možete preuzeti cijeli dokument. Ciljani datum uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj je 1. siječnja 2023.

Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura kao nacionalne valute.

Dokument sadrži detaljne informacije o prilagodbama koje očekuju gospodarstvenike, o vremenskom okviru uvođenja eura te upućuje na izazove koji se mogu pojaviti u provedbi planiranih mjera.

Napomena: Kroz cijeli tekst predmetnih Smjernica korišteni su rokovi s presumpcijom da Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu 1.1.2023., međutim rokovi će se utvrđivati s obzirom na dan objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, što u ovome trenutku nije moguće predvidjeti. Dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi te je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.


1. UVOD

Svrha predmetnih Smjernica je pružiti informacije poslovnim subjektima o aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Cilj pravovremene pripreme je neometana i brza zamjena službenih valuta, uz minimalne utjecaje na poslovanje i maksimalnu učinkovitost.

Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Hrvatska) priprema se za zamjenu kune eurom koja obuhvaća 3 ključna razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja.

Pripremno razdoblje započinje otprilike 6 mjeseci prije uvođenja eura, točnije od dana kada Vijeće Europske unije (u daljnjem tekstu: Vijeće EU) donese odluku da Hrvatska uvodi euro i utvrdi fiksni tečaj konverzije i traje do datuma uvođenja eura. Nakon objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, Vlada Republike Hrvatske odlukom objavljuje datum uvođenja eura i fiksni tečaj konverzije, datum početka i završetak dvojnog optjecaja, te datum početka i završetka dvojnog iskazivanja.

U pripremnom razdoblju počinje obveza dvojnog iskazivanja te započinje predopskrba, posredna predopskrba i pojednostavljena predopskrba gotovim novcem eura. Razdoblje dvojnog optjecaja započinje datumom uvođenja eura i traje 2 tjedna (14 dana od datuma uvođenja eura). Dvojni optjecaj je optjecaj u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno tijekom tog razdoblja u optjecaju će se istodobno nalaziti i euri i kune.

Izrazito je važno ne podcijeniti opseg aktivnosti i promjena koje je potrebno poduzeti kako bi se prilagodilo poslovanje u novoj službenoj valuti, euru. Svaki poslovni subjekt mora utvrditi vlastite potrebe i prilagodbe u pogledu zamjene valuta te sukladno tome odlučiti o najprikladnijem načinu provedbe propisanih mjera.

Procjena očekivanog učinka zamjene valuta na poslovanje i pravovremena priprema omogućit će lakše suočavanje s izazovima koji će neizbježno proizaći iz procesa zamjene kune eurom.

2. PRIPREMA ZA ZAMJENU KUNE EUROM

Jedan od prvih koraka koje je potrebno poduzeti u pripremi za uvođenje eura je procjena učinka zamjene valuta na poslovanje. Po završetku procjene predlažemo razraditi plan aktivnosti koje je potrebno provesti s unaprijed strukturiranim vremenskim okvirom. Troškove prilagodbe vezane uz proces zamjene hrvatske kune eurom poslovni subjekt snosit će samostalno vodeći se pritom načelima učinkovitosti i ekonomičnosti definiranih Zakonom o uvođenu eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Razrada i provedba plana aktivnosti pripreme za uvođenje eura može imati dalekosežne posljedice za poslovni subjekt i cjelokupno poslovanje, s obzirom na financijske i ljudske resurse, stoga je izrazito važno da više rukovodstvo posveti odgovarajuću pažnju procesu uvođenja eura.

Redovito praćenje unaprijed definiranog plana aktivnosti poslovnog subjekta ključno je za detektiranje mogućih problema i rizika u ranoj fazi prilagodbe, čime bi se omogućile pravovremene izmjene i rješenja.

Zakašnjelo prepoznavanje problema i rizika u prilagodbi može dovesti do poteškoća ili kašnjenja u provedbi nužnih prilagodbi, a time i do neprilagođenosti ili nemogućnosti poslovanja nakon datuma uvođenja eura.

2.1. Prilagodba računovodstvenog i financijskog upravljanja

Zamjena kune eurom neminovno će utjecati na računovodstveni sustav poslovnog subjekta. Obzirom da se računovodstveni procesi u pravilu oslanjaju na odgovarajući informacijski sustav, promjene će neminovno utjecati i na informacijske sustave za podršku procesima financija i računovodstva.

U pogledu pripreme financijskih planova za godinu u kojoj će euro biti uveden, poslovni subjekti trebaju napraviti sve svoje planove izravno u eurima.

Sva izvješća za prethodnu godinu i ranije godine dostavljat će se u kunama, a izvješća za godinu u kojoj će euro biti uveden i nadalje, u eurima. Posebno naglašavamo „prijelazne evidencije i izvješća“, primjerice PDV obrazac za prosinac prethodne godine podnosit će se sukladno zakonskim rokovima u 1. mjesecu godine u kojoj je euro uveden u kunama jer se odnosi na razdoblje prethodne godine. Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji će se predavati u godini u kojoj je euro uveden ako se odnose na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.). Obzirom da postoje obrasci koje sukladno poreznim propisima isplatitelji dostavljaju primateljima dohotka i odnose se za prethodne godine isti se moraju dostavljati u kunama npr. Obrazac Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku.

Dakle, obrasci vezani uz porezne i druge obveze poslovnog subjekta prema državi, odnosno potraživanja poslovnog subjekta od države koji se podnose u godini u kojoj je euro uveden, a tiču se prethodnih godina, popunjavat će se u kunama.

Prijava poreza na dobit, kao i prijava poreza na dohodak za prethodnu godinu (za razdoblje prije uvođenja eura) koji se podnose u godini u kojoj je euro uveden podnosit će se u kunama.

Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje oporezivanja započinje prije uvođenja eura, a završava nakon datuma uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje dostavljat će u eurima.

U izvještajima za godinu u kojoj je euro uveden – ako ti izvještaji sadržavaju i usporedne podatke za prethodnu godinu – podaci za prethodnu godinu radi bolje usporedivosti bit će preračunati iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

Porezna, sva druga rješenja i drugi izlazni akti koja javna tijela donesu na osnovi obrazaca poslovnih subjekata predanih u godini u kojoj je euro uveden, a koji se tiču prethodne godine, prikazivat će iznose i u eurima i u kunama sve dok je na snazi obveza dvojnog iskazivanja cijena.

Porezna uprava će u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja (započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.) sve financijske podatke na rješenjima te na drugim izlaznim aktima kojima se utvrđuje porezna obveza iskazivati dvojno, odnosno u eurima i kunama.

Nakon datuma uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili nekih drugih rješenja izvršavat će se isključivo u eurima. Na datum uvođenja eura, banke i drugi pružatelji platnih usluga obvezni su bez naknade preračunati sredstva na računima iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Pri tome, brojevi transakcijskih računa na kojima su evidentirana novčana sredstva ostaju isti, tj. brojevi računa unatoč preračunavanju (konverziji) sredstava iz kuna u eure neće se promijeniti.

U odnosu na utjecaj dvojnog iskazivanja valuta na knjige izlaznih i ulaznih računa, za obračunsko razdoblje 2022. i ranije podaci će se iskazivati u kunama, a za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2023. u eurima.

Poslovni subjekti koji su obveznici obračuna PDV-a po naplati, a time i obveznici vođenja evidencije knjiga izlaznih i ulaznih računa po naplati, moraju na dan 1. siječnja 2023. obratiti pažnju na ispravno preračunavanje (konverziju) podataka u navedenim knjigama, posebice radi zaokruživanja osnovice, iznosa PDV-a te ukupnog iznosa računa.

Vezano uz podatke koji se šalju na fiskalizaciju, XML shema neće se mijenjati te će se podaci za razdoblje zaključno s 31. prosincem 2022. dostavljati u kunama, a od 1. siječnja 2023. godine u eurima. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, odnosno od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. izdani račun se fiskalizira u euru.

Svi knjigovodstveni podaci evidentirani u poslovnim knjigama (uključujući osnovna sredstava, sitni inventar, zaliha materijala, robe, proizvoda i nekretnina) namijenjeni prodaji do 31. prosinca 2022. moraju biti iskazani u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima.

Preračunavanje (konverzija) zaključnog stanja u kunama provest će se primjenom fiksnog tečaja konverzije na dan 1. siječnja 2023. za potrebe početnog knjigovodstvenog stanja.

Plaću za prosinac 2022. koja će biti isplaćena u siječnju 2023. bit će potrebno isplatiti u eurima zajedno sa svim davanjima. JOPPD obrazac za plaću za prosinac koja će se isplatiti u 2023. godini, nosit će oznaku 23xxx. Svi JOPPD obrasci koji nose oznaku 23xxx predaju se u eurima. Zaključno, sve zakašnjele isplate plaća te ostalih oporezivih i neoporezivih isplata za razdoblje do 31.12.2022. koje će se provesti u 2023. godini, isplaćivat će se u eurima, uz predaju pripadajućeg JOPPD obrasca u eurima, sa oznakom 23xxx.

Na isti način postupat će se i s ugovorima o djelu, autorskim honorarima i srodnim obvezama poslovnog subjekta za isplatu oporezivog drugog dohotka.

2.2. Prilagodba informacijskih sustava

Prilagodba informacijskih sustava za uvođenje eura zahtijeva pravovremenu pripremu. Prvenstveno treba imati na umu da dostupnost informatičkih stručnjaka i usluga može biti znatno ograničena tijekom procesa prilagodbe, što može uzrokovati rizik ne samo u pogledu kašnjenja neophodnih prilagodbi, već i povećanja troškova.

Prvi korak je utvrditi koji će sve informacijski sustavi biti zahvaćeni promjenom (primjerice izdavanje računa, rad blagajni, automati za prodaju, sustav za obračun plaća, aplikacije za kontrolu stanja zaliha, sustavi za obradu financijskih podataka i dr.). Taj korak daje početni pregled informacijskih sustava na koje se odnose sljedeći koraci.

Idući korak bit će utvrđivanje opsega potrebnih prilagodbi u svakom od takvih informacijskih sustava. U ovom koraku je korisno proučiti:

 • nadolazeće zakonske i podzakonske akte koji će regulirati ovo područje (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH i prateći akti),
 • način na koji će proizvođači ili održavatelji informacijskih sustava za kupljene ili licencirane informacijske sustave, provesti dorade predmetnih informacijskih sustava za prelazak na euro.

Neophodne prilagodbe uključuju sigurnost da informacijski sustav može:

 • podržati zahtjeve dvojnog iskazivanja cijena u za to propisanom razdoblju (i prije i nakon datuma uvođenja eura),
 • na datum uvođenja eura provesti preračunavanje (konverziju) svih iznosa i financijskih pozicija s kune na euro koristeći fiksni tečaj konverzije i pravila zaokruživanja,
 • nakon datuma prelaska na euro podržati provođenje svih procesa i obrada u euru kao službenoj valuti,
 • podržati zahtjeve dvojnog optjecaja gotovine (euri i kune) u prva dva tjedna nakon datuma uvođenja eura,
 • omogućiti usporedno izvještavanje (opcionalne prilagodbe) s istim razdobljem prošle godine (gdje je prošlogodišnje rezultate za potrebe izvještavanja potrebno preračunati u euro),
 • zadržati mogućnost provođenja procesa i obrada u kunama za one procese koji se odnose na prethodnu godinu, a obavljaju u tekućoj godini (npr. izrada godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu godinu u kunama).

Opcionalne prilagodbe informacijskih sustava ovise o konkretnim potrebama različitih poslovnih subjekata. Iako nisu propisane, takve opcionalne prilagodbe informacijskih sustava mogu utjecati na efikasnost rada nakon prelaska na euro pa ih je uputno razmotriti. Primjer takve opcionalne prilagodbe je usporedno izvještavanje o tekućim poslovnim rezultatima s istim razdobljem prošle godine.

Sve prilagodbe informacijskih sustava trebalo bi pažljivo i pravovremeno testirati, kako bi se izbjegli propusti te kako bi se omogućila potrebna nadogradnja u skladu s predviđenim rokovima prelaska na euro.

2.3. Upravljanje gotovim novcem

Poslovni subjekti morat će se na vrijeme opskrbiti euro novčanicama i euro kovanicama kako bi od datuma uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti. To se ponajprije odnosi na sektor maloprodaje koji izvršava velik obujam gotovinskih transakcija.

Pritisak na određene poslovne subjekte (trgovci i pružatelji usluga) koji u pravilu posluju gotovinom bit će posebice znatan u prva dva tjedna od datuma uvođenja eura (14 dana dvojnog optjecaja) zato što će potrošači u tom razdoblju moći plaćati i eurima i kunama, dok će gore spomenuti poslovni subjekti biti obvezni vraćati eure, kad god je to moguće. Tijekom tih 14 dana dvojnog optjecaja primatelj plaćanja će u trenutku naplate biti dužan prihvatiti do 50 komada kovanog novca kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune, primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenje naplate ili plaćanja u gotovini.

Iznimno ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kuna ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura. To bi se primjerice odnosilo na određene poslovne subjekte (trgovine i pružatelje usluga) u ruralnim i slabije naseljenim mjestima, čiji je pristup bankama ograničen te na druge primatelje plaćanja koji će tijekom razdoblja dvojnog optjecaja ostatak moći vratiti u gotovom novcu kune ako nije moguće ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura (ili kada primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura).

Nakon isteka tog razdoblja od dva tjedna (razdoblje dvojnog optjecaja), euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja.

Četiri mjeseca prije datuma uvođenja eura Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: HNB) će početi opskrbljivati banke novčanicama eura, a kovanim novcem najranije tri mjeseca prije uvođenja eura. Predopskrba banaka gotovim novcem nužna je kako bi banke počevši od datuma uvođenja eura mogle potrošačima i poslovnim subjektima pružati uslugu zamjene valuta u potrebnom obujmu.

Banke će poslovne subjekte moći opskrbiti eurima i prije datuma uvođenja eura u okviru postupka posredne predopskrbe. Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem potrebna je kako bi ih se osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od datuma uvođenja eura potrošačima vraćaju isključivo eure.

Preduvjet za početak posredne predopskrbe je da se banka predopskrbila gotovim novcem eura i da je poslovni subjekt s bankom sklopio ugovor o posrednoj predopskrbi. Posredna predopskrba može započeti najranije 1. rujna 2022. za euro novčanice te 1. listopada 2022. za euro kovanice. Banke će u dogovoru sa zainteresiranim poslovnim subjektima odrediti u kojem će ih iznosu opskrbiti gotovim novcem, a imajući na umu sam proces preračunavanja (konverzije) gotovog novca i njegovo neometano odvijanje.

Najranije pet (5) dana prije datuma uvođenja eura banke će moći provesti i tzv. pojednostavljenu posrednu predopskrbu u kojoj će se poslovni subjekti predopskrbiti gotovim novcem u iznosu do 10.000 eura. Pravo sudjelovanja u tom postupku imat će samo mikro poslovni subjekti, dakle oni poslovni subjekti koji imaju manje od deset zaposlenika i čiji godišnji neto prihodi/ili godišnja bilanca ne prelazi dva milijuna eura.

Preduvjet za početak pojednostavljene posredne predopskrbe je prethodno potpisna izjava o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi između mikro poslovnog subjekata i banke. Posrednu predopskrbu, kao i pojednostavljenu posrednu predopskrbu, svojih klijenata banke će obavljati bez naknade za obradu i isplatu gotovog novca.

Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, banke i njezini ovlašteni zastupnici (Fina i/ili HP Hrvatska pošta) opskrbljivat će početnim paketima kovanica poslovne subjekte (i potrošače). Opskrba početnim paketima kovanica eura obavljat će se bez naknade, a vrijednost početnih paketa bit će preračunata prema fiksnom tečaju konverzije.

Prijedlog ugovora o posrednoj predopskrbi između banaka i poslovnih subjekata i standardizirane izjave za pojednostavljenu posrednu predopskrbu mikro poslovnih subjekata pripremit će HNB do 30. lipnja 2022. O načinima posredne predopskrbe poslovni subjekti biti će informirani i u okviru komunikacijske kampanje.

Poslovni subjekt će za gotov novac eura primljen u predopskrbi morati založiti odgovarajući kolateral (npr. banka može blokirati kunska sredstva na računu poslovnog subjekta u protuvrijednosti gotovog novca eura kojim ga je predopskrbila). Sredstva će biti skinuta s računa tek na datum uvođenja eura. Dakle, u trenutku predopskrbe nema preračunavanje (konverzije), nego tek na datum uvođenja eura poslovni subjekt “plaća” eure koje je primio u posrednoj predopskrbi.

Važno je naglasiti da gotov novac iz predopskrbe poslovni subjekt treba čuvati odvojeno od svih ostalih novčanica euro i kovanica euro, ostalih valuta, odnosno ostale imovine kako bi se izbjegao njihov ulazak u optjecaj prije datuma uvođenja eura.

Za rad na blagajni, odnosno kod postupanja i pohrane gotovine u eurima i u kunama, može se koristiti posebna oprema, poput dodatnih ladica u blagajnama. Kod pohrane gotovog novca u blagajni/kasi, svaki poslovni subjekt samostalno odlučuje koji je mogući način odvajanja valuta.

Potrošače se može poticati na plaćanje točnog iznosa kad god je to moguće, kao i na korištenje elektroničkih sredstava plaćanja (primjerice kartice tekućeg računa ili kreditne i debitne kartice). Primjer dobre prakse je situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa tijekom koje se putem raznih komunikacijskih kanala kontinuirano potiče potrošače da koriste bezgotovinske oblike plaćanja.

2.4. Informiranje i osposobljavanje radnika

Osobito je važno podići svijest radnika o uvođenju eura. Radnicima mora biti jasan proces uvođenja eura odnosno zamjena valuta, te koja će biti njihova uloga.

Zamjena valuta mogla bi radnicima prouzročiti znatan stres, stoga je važno unaprijed utvrditi načine rješavanja pojedinih problema. Također, može biti konstruktivno uključiti radnike u raspravu o utjecaju uvođenja eura na plaće.

Kako bi se radnici upoznali s novom valutom, obvezno je navođenje na ispravi o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa (tzv. obračunska platna lista) barem ukupnog iznosa isplaćenog radniku na račun i u eurima i u kunama za vrijeme razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja. Također predlažemo na obračunskim platnim listama navesti i fiksni tečaj konverzije. Predlažemo objasniti kako se dolazi do iznosa u eurima, a sukladno pravilima o preračunavanju i zaokruživanju.

Radnici koji rukuju gotovinom u izravnom odnosu s potrošačima, osobito blagajnici, trebali bi proći osposobljavanje vezano uz fizička obilježja i sigurnosne značajke novčanica i kovanica u eurima, s ciljem smanjivanja rizika od pogrešaka. HNB će organizirati edukaciju o sigurnosnim obilježjima euro novčanica i euro kovanica putem tzv. Nacionalnog programa obuke. Edukacija će biti omogućena za poslovne subjekte od lipnja 2022. putem e-learning modula.

3. ODNOS PREMA POTROŠAČIMA

3.1. Informiranje potrošača

Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su mnogi hrvatski potrošači zabrinuti da bi uvođenje eura moglo dovesti do povećanja potrošačkih cijena, odnosno da će poslovni subjekti koji sklapaju ugovore s potrošačima neopravdano povisiti maloprodajne cijene.

Jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu. Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. Svaki poslovni subjekt koji posluje u direktnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena.

Poslovnim subjektima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje i postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa kojim će se potrošačima signalizirati kako se radi o pouzdanom poslovnom subjektu koji na ispravan način preračunava i iskazuje cijene i druge novčane iskaze vrijednosti, te koji nije povećao cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga.

Poslovni subjekti bit će pozvani putem medijske kampanje online pristupiti Etičkom kodeksu. Online pristupanje Etičkom kodeksu bit će omogućeno prije početka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena, odnosno tijekom drugog i trećeg tromjesečja 2022. pa sve do 31. prosinca 2023.

Poslovni subjekt svojim pristupanjem jamči provedbu načela Etičkog kodeksa te time stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa, na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga, uključujući postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti (primjerice tiskani letci i katalozi, objave na internetskim stranicama i društvenim mrežama, mobilnim aplikacijama te u drugim medijima).

3.2. Dvojno iskazivanje

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom predviđa razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja (u eurima i u kunama). Obveza dvojnog iskazivanja započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura (započinje 5. rujna 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.), a provodit će se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ključna je mjera za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Osim toga, na ovaj način potrošačima će se omogućiti da se lakše priviknu na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u eurima.

Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje tih obveza. Važnu ulogu u nadziranju primjene obveza o dvojnom iskazivanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, kao i njihovom ispravnom preračunavanju, imat će potrošači koji će o uočenim nepravilnostima moći izvijestiti nadležna tijela.

Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti puni iznos fiksnog tečaja konverzije. Poslovni subjekt mora dvojno iskazati ukupan iznos roba i usluga u ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora.

Nadalje, dvojno iskazivanje obvezno je kod svih oblika prodaje (način dvojnog iskazivanja pogledajte u točki 3.4.1.):

 • u poslovnim prostorijama, odnosno na robi ili prodajnom mjestu ili na cjeniku ako se radi o uslugama
 • putem Internet trgovine
 • izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu
 • putem telefona
 • tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti.

Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima.

3.3. Preračunavanje

Za preračunavanje kuna u eure koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije kojeg utvrđuje Vijeće EU, a koji se u većini slučajeva sastoji od šest znamenaka. U slučaju Hrvatske to znači da će se fiksni tečaj konverzije sastojati od cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala. Pri preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro fiksni tečaj konverzije treba se koristiti u punom brojčanom iznosu. Preračunavanje cijena primjenom skraćene verzije fiksnog tečaja konverzije, primjerice tečaja zaokruženog na dvije decimalne znamenke, neće biti dopušteno.

Preračunavanje se provodi na sljedeći način (kao primjer, za potrebe što vjernijeg prikaza preračunavanja cijena koristi se središnji paritet kune prema euru koji je utvrđen u trenutku uključivanja kune u ERM II):

1 EUR = 7,53450 HRK

Nakon provedenog preračunavanja (tj. konverzije) iz kuna u eure primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s točnošću od jednog centa, a na temelju treće decimale:

 • ako je treća decimala manja od pet (broj od 0 do 4), druga decimala ostaje nepromijenjena (iznos u centima ostaje isti);
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet (broj od 5 do 9), druga decimala povećava se za jedan (iznos u centima zaokružuje se na viši cent).

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, prilikom preračunavanja (konverzije) cijena iskazuju se najmanje dvije znamenke nakon zareza.

Primjeri zaokruživanja cijena u eurima

Preračunavanje kuna u eure ne smije utjecati na cijene ili na vrijednost proizvoda.

3.4. Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga

3.4.1. Način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja (započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.) poslovni subjekti moraju iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u eurima i u kunama. Predlažemo dvojno iskazivanje na način da je cijena u eurima primarna (na lijevoj strani, ili iznad), a u kunama sekundarna (na desnoj strani ili ispod).

Poslovni subjekt može koristiti jednu etiketu tijekom cijelog razdoblja obveze dvojnog iskazivanja cijena, a može istu i mijenjati, uz uvjet poštivanja obveze dvojnog iskazivanja cijena.

Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljive, lako čitljive, razumljive, iskazane na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi.

Na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga morat će biti istaknut i fiksni tečaj konverzije. Fiksni tečaj konverzije nužno je istaknuti i na internetskim stranicama te na samonaplatnim uređajima na vidljiv i čitljiv način, a putem telefonske prodaje isti treba biti jasno komuniciran.

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu, osim u slučajevima propisanim Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga predlažemo koristiti oznaku EUR ili znak €. Oznaka EUR ili znak € slijedi iza iznosa i razmaka (primjerice iznos od 30 EUR ili 30 €).

O načinu i modelu dvojnog iskazivanja cijena odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno uvažavajući obveze o dvojnom iskazivanju, a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

3.4.1.1. Način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga u poslovnim prostorijama

ISKAZIVANJE CIJENA USLUGA (CJENIK)

Kada je riječ o dvojnom iskazivanju cijena za usluge, poslovni subjekt mora cijenu u eurima i u kunama istaknuti jasno, vidljivo, čitljivo i nedvosmisleno na cjenicima koji su potrošačima lako dostupni na prodajnim mjestima, odnosno u poslovnim prostorijama, na internetskim stranicama trgovine.

Ako poslovni subjekt, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti primjerice u:

Ako poslovni subjekt, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti primjerice u:

 • katalogu usluga s cijenama
 • posebnim brošurama ili prospektima s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama.

USLUGE ŠIŠANJA KOSE
Muško šišanje 10,62 EUR 80,00 kn
Žensko šišanje 18,58 EUR 140,00 kn

Za ove primjere te za potrebu što vjernijeg prikaza preračunavanja cijena koristili smo središnji paritet kune prema euru koji je utvrđen u trenutku uključivanja kune u ERM II): 1 EUR = 7,53450 HRK

3.4.2. Dvojno iskazivanje na računu

Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu. Blagajne i naplatni uređaji poslovnih subjekata morat će biti prilagođene za dvojno iskazivanje iznosa kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute.

S druge strane, POS uređaje koji se nalaze na blagajnama neće biti nužno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja bit zadovoljena na glavnom računu. Točnije, nije nužno dvojno iskazati iznos na ekranu POS uređaja, niti na ispisanom slipu (potvrdi o uplati) jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena iskazivanjem ukupnog iznosa na glavnom računu.

Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije. Model dvojnog iskazivanja iznosa, odnosno način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja se na izbor poslovnom subjektu.

3.4.3. Dvojno iskazivanje na obračunskim platnim listama

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja poslovni subjekt će morati na ispravi o isplati plaće i drugih naknada (autorski ugovori, ugovori o djelu, putni nalozi, božićnica, regres, dar za djecu, i sl.) iz radnog odnosa dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun.

Visina plaće utvrđena u ugovorima o radu i drugim aktima kojima je utvrđena visina plaće ili druge naknade u kuni preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.


Ovdje preuzmite KONTROLNI POPIS (CHECKLIST) kako biste lakše pratili sve aktivnosti koje je potrebno provesti uz minimalne utjecaje na vaše poslovanje i uz maksimalnu učinkovitost.

Izvor: Cijeli dokument sa smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, siječanj 2022.*

Autor: Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača

* Predmetni dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi te je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Svidio vam se članak? Podijelite ga s prijateljima!

SVIĐA VAM SE ČLANAK?
PREPORUČITE GA PRIJATELJIMA I KOLEGAMA
PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA ILI E-MAILOM!

PREDHODNI ČLANAK
SLJEDEĆI ČLANAK