Frizura | Kobi Bokshish
Boje | Stevie English
Make-up | Lizzi Sharp
Styling | Lydia-Jane Saunders
Fotografija | David Mannah